Algemene voorwaarden urbex Game factory

Artikel 1 – Toepasselijkheid

 1. Urbex AdventureS B.V.
  Vestigings- en bezoekadres:  Ettensebaan 2, Breda, Nederland
  Telefoonnummer:                   +31 (0)85 25 00 993

  E-mailadres:                            info@urbexadventures.com
  Website:                                   Urbexadventures.com

 2. Deze Algemene Voorwaarden Toegangsbewijzen (hierna: de “Algemene Voorwaarden”) zijn van toepassing op iedere aanbieding, voor zowel consument als zakelijke koper, waaronder tenminste begrepen de aanschaf van tickets, deals, vouchers en cadeaubonnen en iedere overeenkomst die tot stand komt tussen Urbex AdventureS en degene die een toegangsbewijs ter zake een door Urbex AdventureS georganiseerd evenement bestelt/koopt (hierna te noemen: de “klant”). De Algemene Voorwaarden gelden ook indien deze overeenkomsten tot stand komen via een door Urbex AdventureS voor het betreffende evenement ingeschakeld officiële (voor)verkooporganisatie (hierna te noemen: “(voor)verkoopadres”).

 3. Onder evenement wordt in de Algemene Voorwaarden verstaan ‘’(muziek)- uitvoeringen, lasergamen, dart zone, paintball en / of andere manifestaties in de ruimste zin des woords.’’

 4. Onder plaats waar het evenement wordt gehouden, wordt in deze algemene voorwaarden verstaan ‘’de feitelijke plaats van het evenement evenals alle terreinen, ruimten, velden etc. eromheen, die deel uitmaken van het complex, waarbinnen het evenement plaatsvindt.’’

 5. Het huisreglement maakt onderdeel uit van deze algemene voorwaarden.

 6. De toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden van bedrijven en particulieren worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.

 7. Alle tarieven zijn incl. btw, tenzij anders aangeven.

 

Artikel 2 – Totstandkoming van de overeenkomst/toegangsbewijzen/Abonnementen

 1. De overeenkomst inzake het bezoeken van een evenement tussen Urbex AdventureS en de klant komt tot stand op het moment dat de klant een toegangsbewijs voor het evenement bij Urbex AdventureS dan wel een door Urbex AdventureS ingeschakeld (voor)verkoopadres bestelt/koopt. In ieder ander geval komt de overeenkomst tot stand zodra de bezoeker het evenement bezoekt.

 2. Op de aankoop van de tickets is de wettelijke bedenktijd van 14 dagen volgens de ‘’Wet Kopen op Afstand’’ niet van toepassing omdat het een vorm van vrijetijdsbesteding is en omdat de tickets slechts een beperkte geldigheid hebben.

 3. Een toegangsbewijs kan bestaan uit een door of vanwege Urbex AdventureS verstrekt document of een door of vanwege Urbex AdventureS verstrekte barcode zowel digitaal als hardkopie. De barcode is een unieke code.

 4. Het toegangsbewijs wordt eenmalig verstrekt en geeft toegang aan één of meerdere persoon of personen. Urbex AdventureS verstrekt een bevestigingsmail van de reservering voorzien van een unieke reserveringscode. De bevestigingsmail wordt na het plaatsen van de reservering direct verzonden naar het opgegeven e-mailadres. Het toegangsbewijs is minimaal 24 uur voor aanvang van het event te downloaden via de link in de bevestigingsmail.

 5. De toegangsbewijzen zijn en blijven eigendom van . Het toegangsbewijs geeft de houder recht op bijwonen van het evenement. Alleen de houder van het toegangsbewijs die het toegangsbewijs als eerste toont bij aanvang van het evenement krijgt toegang. Urbex AdventureS mag ervan uitgaan dat de houder van dit toegangsbewijs ook de rechthebbende is (de klant is). Urbex AdventureS is niet gehouden ten aanzien van geldige toegangsbewijzen nadere controle te verrichten. De klant dient er zelf voor zorg te dragen dat hij de houder wordt en blijft van het door Urbex AdventureS dan wel een door Urbex AdventureS ingeschakeld (voor)verkoopadres verstrekte toegangsbewijs.

 6. Urbex AdventureS behoudt zich het recht voor zonder opgaaf van redenen een bestelling te wijzigen, weigeren dan wel te annuleren. De klant wordt hiervan per e-mail op de hoogte gebracht.

 7. Vanaf het moment dat het toegangsbewijs aan de klant ter beschikking is gesteld, rust derhalve op de klant het risico van verlies, diefstal, beschadiging of misbruik van het toegangsbewijs.

 8. Alleen aanschaf bij de erkende (voor)verkoopadressen of bij Urbex AdventureS garandeert de geldigheid van het toegangsbewijs. De bewijslast dienaangaande rust op de klant.

 9. Het toegangsbewijs dat bestaat uit een barcode wordt via elektronische communicatie (e-mail) aan de klant verstrekt. Urbex AdventureS kan noch de vertrouwelijkheid van het verstrekte toegangsbewijs noch de ontvangst van het toegangsbewijs garanderen. Urbex AdventureS is niet aansprakelijk indien het door de klant ingevoerde e-mailadres niet correct is, of als de gekozen verzendmethode (e-mail) niet correct werkt.

 10. Urbex AdventureS behoudt zich het recht voor om een maximum te stellen aan het aantal te bestellen toegangsbewijzen. De klant is alsdan verplicht om zich aan het door Urbex AdventureS gestelde maximum te houden.

 11. Toegangsbewijzen kunnen niet worden geretourneerd. Het bepaalde in artikel 6:230p sub e BW is van toepassing op toegangsbewijzen.

 12. Indien door technische storingen, van welke aard dan ook, de betaling niet, niet juist of niet tijdig verwerkt en/of geautoriseerd kan worden, aanvaardt Urbex AdventureS geen enkele aansprakelijkheid. De klant heeft dan ook geen recht op terugbetaling. Indien door storing van de beschikbare Wifi of een defect aan de mobiele telefoon van klant er geen gebruik kan worden gemaakt van apps of websites, aanvaardt Urbex AdventureS geen enkele aansprakelijkheid en heeft de klant geen recht op terugbetaling.

 13. Per ticket kan er slechts gebruik worden gemaakt van één kortingscode of actie (indien van toepassing).

 14. Klanten welke reeds een toegangsbewijs hebben aangeschaft en geen eventuele kortingen en of actie codes hebben ingevoerd ten tijde van hun bestelling, hebben geen recht op compensatie en of verrekeningen van het verschil. Urbex AdventureS verwerkt geen kortingen en of acties met terugwerkende kracht.

 15. Indien de klant via derden (alle verkoopkanalen buiten de Urbex AdventureS website) tot aankoop voor Urbex AdventureS tickets overgaat, aanvaart de klant dat Urbex AdventureS geen klantenservice kan verlenen omdat Urbex AdventureS GEEN inzage heeft in de verkoop- en klantgegevens van derden en geen invloed heeft op welke manier dan ook op (service, transactie, annuleringskosten etc.) kosten, annuleringsvoorwaarde etc.

 16. Klant gaat er mee akkoord dat als klant tickets via derden aankoopt er van uit Urbex AdventureS geen inhoudelijke klantenservice kan plaatsvinden en dat vragen, annuleringen etc. bij de verkopende partij gemeld dienen te worden. Klant gaat er tevens mee akkoord dat Urbex AdventureS gevrijwaard is van alle kosten en risico’s die hieruit voortvloeien.


 17. Urbex AdventureS biedt tevens abonnementen, de aanvullende “abonnementen” voorwaarde zijn hiervoor van toepassing, deze worden versterkt en geparagrafeerd door de klant bij aanschaf van een abonnement. Deze algemene voorwaarden zijn en blijven van toepassing op abonnementen tenzij in de “abonnementen” voorwaarde hier nadrukkelijk van af wordt geweken. 

Artikel 3 – Verbod doorverkoop e.d. 

 1. De klant is gehouden om het toegangsbewijs voor een evenement voor zichzelf te houden en derhalve niet op enigerlei wijze aan derden door te verkopen, ter verkoop aan te bieden of in het kader van commerciële doeleinden aan te bieden of te verstrekken. Van dit verbod kan door Urbex AdventureS worden uitgezonderd de verkoop van toegangsbewijzen via een door haar aangewezen ticket exchange platform.

 2. De klant is jegens Urbex AdventureS gehouden om op geen enkele wijze reclame of enige (andere) vorm van publiciteit te maken in verband met het evenement en ieder onderdeel daarvan.

 3. De klant die zijn toegangsbewijs om niet en niet in het kader van commerciële doeleinden aan derden ter beschikking stelt, is verplicht om de aan hem als klant opgelegde verplichtingen zoals verwoord in de Algemene Voorwaarden ook op te leggen aan degene aan wie hij het toegangsbewijs ter beschikking stelt en staat er jegens Urbex AdventureS voor in dat deze perso(o)n(en) deze verplichtingen nakomen. Urbex AdventureS kan besluiten om toegangsbewijzen voor een evenement op naam (d.w.z. gepersonaliseerd) te verkopen. In dat geval is het toegangsbewijs niet overdraagbaar en heeft – in afwijking van het hiervoor bepaalde – slechts de klant toegang. Urbex AdventureS is gerechtigd (maar niet verplicht) om de identiteit van de houder van het toegangsbewijs te controleren om vast te stellenof deze overeenkomt met de naam van de klant, en voor zover dezeniet overeenkomt, om de houder de toegang tot het evenement te weigeren.

 4. Indien de klant zijn verplichtingen zoals verwoord in de voorgaande leden van dit artikel niet nakomt en/of daarvoor niet in kan staan, is de klant een direct opeisbare boete van € 10.000, – per overtreding aan Urbex AdventureS verschuldigd en € 5.000, – voor iedere dag dat de overtreding heeft voortgeduurd en voortduurt onverminderd het recht van Urbex AdventureS om van de klant bovendien nakoming en/of vergoeding van de geleden of nog te lijden schade te vorderen.

 

Artikel 4 – Overige verplichtingen van de klant

 1. De klant is verplicht ten alle tijden elke aanwijzing van Urbex AdventureS danwel haar personeel, danwel door Urbex AdventureS ingeschakelde derden op te volgen. Er zal één(1) waarschuwing worden geven bij het niet opvolgen van een aanwijzing. Bij de tweede(2e) overtreding zal de toegang, zonder restitutie van het aankoopbedrag, worden geweigerd in verband met de strenge veiligheidsvoorschriften.

 2. De klant is verplicht, indien daarom wordt verzocht, mee te werken aan fouillering en/of bagage-/tassencontrole bij bezoek van het evenement.

 3. De klant dient in het bezit te zijn van een geldig en onbeschadigd (digitaal)toegangsbewijs, zowel vóór aanvang als tijdens het evenement, zolang hij zich op de plaats waar het evenement wordt gehouden, bevindt. Hij is verplicht om op verzoek van de exploitant van de plaats waar het evenement wordt gehouden, het personeel en andere bevoegden, zijn toegangsbewijs te tonen.

 4. De klant is verplicht om op eerste verzoek, zowel tijdens het bezoek van evenement als bij bestellen van het toegangsbewijs, zich te identificeren om Urbex AdventureS onder meer in staat te stellen te voldoen aan haar wettelijke verplichtingen in het kader van evenementen, waaronder de verplichting van het niet verstrekken van alcohol aan personen met een leeftijd onder de van overheidswege vastgestelde leeftijdsgrens.

 5. Opzettelijk gevaar zettend gedrag is verboden. Gevaren, dreigingen van gevaar dienen altijd te worden voorkomen, ook in een wedstrijd.

 6. Indien dit nodig wordt geacht in verband met de veiligheid of ordehandhaving, danwel in verband met onvoorziene omstandigheden, kan door Urbex AdventureS wijziging worden aangebracht in de activiteiten dan wel zelfs over worden gegaan tot onmiddellijke beëindiging/opschorting ervan.

 7. Het is verboden (professionele) foto-, film- en andere opnameapparatuur mee te nemen naar de plaats waar het evenement plaatsvindt. Uitgezonderd een smartphone enkel en louter voor eigen gebruik (posts op eigen privé sociale media zijn toegestaan). Urbex AdventureS is gerechtigd dergelijke apparatuur, bij overtreding van het in in dit artikel genoemde, in bewaring te nemen. Indien Urbex AdventureS dergelijke apparatuur voor de duur van het evenement in bewaring neemt, aanvaardt zij geen enkele aansprakelijkheid ter zake.

 8. Het is verboden glaswerk, vuurwerk, (vuur)- wapens en/of gevaarlijke voorwerpen en/of alcoholhoudende dranken en/of drugs, lachgas en/of andere verdovende middelen mee te nemen dan wel te consumeren/gebruiken tijdens een bezoek aan of de plaats waar het evenement plaatsvindt. Indien Urbex AdventureS dergelijke voorwerpen voor de duur van het evenement in bewaring neemt, aanvaardt zij geen enkele aansprakelijkheid ter zake. Wettelijk verboden voorwerpen zullen in beslag genomen worden en niet worden geretourneerd.

 9. Indien de klant voor, tijdens of na het betreden van de plaats waar het evenement plaatsvindt vermoedelijk dan wel aantoonbaar onder invloed is van o.a. alcohol, medicatie en/of drugs en andere bedwelmende of geestverruimende en/of verdovende middelen zal de toegang zonder restitutie (verder)geweigerd worden in verband met de strenge veiligheidsvoorschriften.

 10. Professionele registratie van het evenement in welke vorm dan ook, waaronder begrepen fotograferen, filmen en het maken van (andere) geluids-, en/of beeldopnamen, is verboden, alsook nadruk van en/of overname uit het programma (-boekje), posters en andere drukwerken. Alle zodanige registraties zullen in beslag worden genomen en zonder meer worden vernietigd.

 11. Indien de klant na het betreden van de plaats waar het evenement plaatsvindt, deze plaats verlaat, verliest het toegangsbewijs zijn geldigheid.

 12. De klant is verplicht zich te houden aan de voorschriften (waaronder huisregels) en/of aanwijzingen van Urbex AdventureS, de exploitanten van de plaats waar het evenement wordt gehouden, het ordepersoneel (beveiliging), de brandweer en andere bevoegden. Bij Urbex AdventureS en diens exploitanten danwel partners is er een algeheel rookverbod van kracht zowel binnen als buiten op het eventterrein, dit rookverbod ziet toe op alle vormen van (waaronder ook elektronische) rookwaren. Klant kan roken op de daarvoor ingerichte en bestemde aangewezen plekken.

 13. Voor het zelfstandig bezoeken (dat wil zeggen zonder begeleiding van een meerderjarige) van evenementen hanteert Urbex AdventureS een adviesleeftijd van minimaal 16 jaar. We adviseren jongere bezoekers om onder begeleiding te staan van een meerderjarige. Urbex AdventureS behoudt zich het recht voor om bij specifieke evenementen een verplichte minimumleeftijd te hanteren, dit zal van tevoren op een duidelijke wijze kenbaar worden gemaakt. Urbex AdventureS is ten alle tijden voor 12 jaar en ouder.

 

Artikel 5 – Rechten van Urbex AdventureS

 1. Bij overtreding door de klant van (één of meer van) de bepalingen zoals genoemd in de Algemene Voorwaarden is Urbex AdventureS gerechtigd het toegangsbewijs ongeldig te maken of klant de (verdere) toegang tot het evenement te weigeren zonder dat de klant recht heeft op restitutie van het bedrag dat hij voor het toegangsbewijs (waaronder begrepen servicekosten) aan Urbex AdventureS, al dan niet via een (voor)verkoopadres, heeft voldaan. Houders van ongeldig gemaakte toegangsbewijzen hebben geen recht op restitutie of compensatie anderszins. Tevens zal Urbex AdventureS van elke strafbare constatering aangifte doen bij de politie en de klant voor tenminste 5 jaren de toegang ontzeggen bij Urbex AdventureS events en partner events. Het account van de klant wordt gesloten en op een interne incidentenlijst geplaatst.
 2. Urbex AdventureS behoudt zich het recht voor de klant de (verdere) toegang tot het evenement te ontzeggen of van de plaats waar het evenement plaatsvindt te verwijderen indien Urbex AdventureS dit redelijkerwijs nodig acht ter handhaving van de rust en orde.
 3. Urbex AdventureS behoudt zich het recht voor de klant te weigeren dan wel te blokkeren als de klant zich onheus uit en/of dreigingen dan wel misdragingen uit tegen (klantenservice) medewerkers in woord en geschrift zowel via de e-mail als de live chat en via het contactformulier en de Sociale mediakanalen en elke andere vorm van communicatie. Bij ernstige dreigementen zal Urbex AdventureS altijd aangifte doen.
 4. Urbex AdventureS behoudt zich het recht voor de klant op te nemen in een intern incidentenregister (“blacklist”) en voor 5 jaar de toegang te ontzeggen welke ook voor andere events van Urbex AdventureS Extreme/NiDo van toepassing is.

 5. Indien aannemelijk is dat er sprake is van een vervalsing van het toegangsbewijs is Urbex AdventureS gerechtigd de houder van dit toegangsbewijs de (verdere) toegang tot het evenement te weigeren, zonder dat de klant c.q. deze houder aanspraak kan maken op enige schade die hij hierdoor lijdt.

 6. Urbex AdventureS en door haar ingeschakelde artiesten dan wel aangewezen partners zijn gerechtigd om van het evenement beeld- en/of geluidsopname te (laten) maken en deze beelden te gebruiken en publiceren in de ruimste zin des woords voor o.a. promotiedoeleinden voor zichzelf of ten behoeve van hun partners of sponsors. Personen die in de opnamen voorkomen kunnen geen recht doen gelden op enige vergoeding. De klant verklaart zich bekend en akkoord met het voorgaande en doet reeds nu afstand van het recht zich te verzetten tegen gebruikmaking van zijn portret/gelijkenis

 7. Het is Urbex AdventureS toegestaan om per evenement aanvullende (veiligheids)maatregelen te treffen. Urbex AdventureS zal de invoer van dergelijke maatregelen tijdig bekendmaken en communiceren richting de klant, bijvoorbeeld door het versturen van een mailing en/of het plaatsten van een bericht op de website van de locatie. Het is uiteindelijk de verantwoordelijkheid van de klant om van dergelijke aanvullende maatregelen op de hoogte te zijn.

 8. Ter bescherming van de klant en diens veiligheid en eigendommen is er (live)cameratoezicht aanwezig welke wordt opgeslagen minimaal 72 uur en maximaal 24 maanden op en rond het terrein, op de locatie en eventuele aanvullende terreinen zoals o.a. parkeergarages en rookruimtes van Urbex AdventureS Extreme en diens partners of aangewezen partijen. Deze beelden kunnen op verzoek van veiligheidsdiensten en of bevoegde instanties gedeeld worden en of live (mee)bekeken worden en waar nodig overhandigd worden.

 

Artikel 6 – Overmacht

 1. Ingeval van overmacht in de ruimste zin des woords, waaronder in dit verband mede begrepen ziekte en/of afzegging van de artiest(en), stakingen, brand, slechte weersomstandigheden, epidemieën, pandemieën et cetera heeft Urbex AdventureS het recht zonder verdere opgave van (inhoudelijke)reden het evenement te verschuiven naar een latere datum of het evenement te annuleren.

 2. Indien het evenement als gevolg van of in verband met overmacht door Urbex AdventureS wordt geannuleerd voordat het is aangevangen, zal Urbex AdventureS uitsluitend verplicht zijn aan de klant de vergoeding te restitueren die vermeld staat op het toegangsbewijs, of bij gebreke daarvan de vergoeding (in beginsel uitgezonderd servicekosten) welke de klant via het officiële (voor)verkoopadres als bedoeld in artikel 1.1 heeft betaald. Indien een evenement als gevolg van of in verband met overmacht moet worden geannuleerd nadat het is aangevangen, zal Urbex AdventureS slechts gehouden zijn tot restitutie van een door haar vast te stellen gedeelte van de vergoeding die vermeld staat op het toegangsbewijs, of bij gebreke daarvan de vergoeding (uitgezonderd servicekosten) welke de klant via het officiële (voor)verkoopadres als bedoeld in artikel 1.1 heeft betaald. Restitutie vindt slechts uiterlijk binnen twaalf weken na de geannuleerde datum plaats bij een (voor)verkoopadres, na overhandiging door de klant aan dit (voor)verkoopadres van een geldig en onbeschadigd toegangsbewijs voor het (geannuleerde) evenement. Het (voor)verkoopadres beslist in een dergelijk geval over de restitutie van servicekosten. Overige schade (waaronder reis- en verblijfskosten) wordt niet vergoed. Evenmin kan de klant aanspraak maken op (vervangende) toegang tot een ander evenement.

 3. Indien het evenement als gevolg van overmacht of in verband met overmacht door Urbex AdventureS wordt verschoven naar een andere datum blijft het toegangsbewijs geldig voor de nieuwe datum waarop het evenement zal plaatsvinden. Hiervoor zal een email met een omboek- code worden verstuurd welke recht geeft op hetzelfde type ticket, Indien de klant deze om-boekcode heeft verzilverd vervalt ieder recht op restitutie, ongeacht wat er daarvoor of daarna nog wordt besproken via de klantenservice. Mocht de klant het evenement op de nieuwe datum niet kunnen of willen bezoeken dan is hij gerechtigd zijn toegangsbewijs in te leveren bij een (voor)verkoopadres tegen restitutie van de vergoeding welke op het toegangsbewijs is vermeld, of bij gebreke daarvan de vergoeding (in beginsel uitgezonderd servicekosten) welke de klant via het officiële(voor)verkoopadres als bedoeld in artikel 1.1 heeft betaald. Deze restitutie zal alleen plaatsvinden indien de klant tijdig een geldig en onbeschadigd toegangsbewijs aan het (voor)verkoopadres overlegt. Indien het evenement verplaatst is naar een latere datum kan de klant geen aanspraak maken op restitutie van de voornoemde vergoeding als hij het betreffende toegangsbewijs niet heeft ingeleverd bij het (voor)verkoopadres binnen twee weken na de verplaatste datum waarop het evenement plaatsvindt. Indien het evenement is verplaatst naar een eerdere datum dan vermeld op het toegangsbewijs vervalt het recht van de klant op teruggave van de vergoeding als hij zijn toegangsbewijs niet binnen twee weken na de (oude) datum zoals vermeld op het toegangsbewijs, inlevert bij een (voor)verkoopadres. Het (voor)verkoopadres beslist in een dergelijk geval over de restitutie van servicekosten. Overige schade (waaronder reis- en verblijfskosten) wordt niet vergoed. Evenmin kan de klant aanspraak maken op (vervangende) toegang tot een ander evenement. Urbex AdventureS reageert op vragen en reacties of restitutieverzoeken binnen 14 dagen na binnenkomst van het verzoek.

 

Artikel 7 – Aansprakelijkheid Urbex AdventureS

 1. Urbex AdventureS is in basis niet aansprakelijk voor (directe) schade die de klant lijdt en die het rechtstreeks en uitsluitend gevolg is van een aan Urbex AdventureS toe te rekenen tekortkoming. In een uitzonderlijk toeval kan Urbex AdventureS aansprakelijk gesteld worden voor een vergoeding. Voor vergoeding komt alleen in aanmerking die schade waartegen Urbex AdventureS is verzekerd en die door de verzekeraar wordt vergoed. Niet voor vergoeding in aanmerking komt:
  a). Persoonsschade danwel letselschade;
  b). Gevolgschade;
  c). Immateriële schade;
  d). Schade veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van hulppersonen van .
 1. Vanwege de (vervallen/verlaten) locaties en de aard van de activiteit staat de veiligheid van de deelnemers en personeel van Urbex AdventureS voorop. Daarom is het deelnemen aan Urbex AdventureS uitsluitend toegankelijk voor klanten welke in goede gezondheid verkeren, zelfstandig en mobiel zijn.

 2. Urbex AdventureS is niet toegankelijk voor invalide mensen, mensen met ernstige psychische problematiek en aandoeningen waarbij men last van kan krijgen bij fysieke inspanningen.

 3. Het betreden van de plaats waar het evenement plaatsvindt en het bijwonen en of deelnemen aan een evenement van Urbex AdventureS kan risico’s met zich meebrengen voor de gezondheid, materiële en persoonlijke zaken van klanten. waaronder ook het betreden van de oude, verlaten en of leegstaande fabrieken, panden of locaties, Play-arena’s (Laser & Nerf-Blasters), stormbanen, obstacle parcours en elke andere gelieerde attractie gedurende een Urbex AdventureS event, geschiedt door de klant nadrukkelijk en geheel voor eigen risico, in die zin dat Urbex AdventureS geen enkele aansprakelijkheid aanvaardt voor schade ontstaan door genoemd betreden of bijwonen zoals bijv. (letsel)schade en of vervolgschade van/aan de klant danwel aan/van hun eigendommen, gehoor-, gezichts- en andere lichamelijke stoornissen. Urbex AdventureS is nimmer aansprakelijk voor vermissing van eigendommen van klanten. Klant vrijwaart Urbex AdventureS voor elke aansprakelijkheid als omschreven in artikel 7.2

 4. Urbex AdventureS spant zich in om alles veilig te maken en onveilige zaken af te zetten/ te markeren en deze in kaart te brengen en te brieven tijdens de instructies of kenbaar te maken via diverse kanalen zowel online als online. Urbex AdventureS is nimmer aansprakelijk voor eventuele missende locatie gebreken. Klant is ten alle tijden zelf verantwoordelijk waar die zich bevindt en hoe deze zich voort beweegt en welke moves, acties deze uitvoert.

 5. Urbex AdventureS zal ernaar streven dat het programma zoveel mogelijk volgens het aangekondigde tijdschema zal worden uitgevoerd. Zij is echter niet aansprakelijk voor afwijkingen daarin en voor de (eventuele) schade welke daardoor voor de klant en/of derden mocht ontstaan. Aanvangstijden zoals onder andere vermeld op toegangsbewijzen zijn onder voorbehoud. De klant is gehouden om regelmatig te controleren (via de website of andere communicatiekanalen van Urbex AdventureS) of de aanvangstijd ongewijzigd is.

 6. Urbex AdventureS is voorts niet aansprakelijk voor de inhoud en de wijze van uitvoeren van het programma van het evenement, waaronder uitdrukkelijk begrepen de lengte van het programma. Urbex AdventureS is evenmin aansprakelijk voor wijzigingen in het programma van festivals, optredens en events.

 7. Urbex AdventureS is niet aansprakelijk voor schade van de klant die is ontstaan door verlies of beschadiging van het toegangsbewijs.

 

Artikel 8 – Persoonsgegevens

 1. Urbex AdventureS verwerkt persoonsgegevens van klanten en bezoekers van haar websites conform haar privacy statement en in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming en de Uitvoeringswet Algemene Verordening Gegevensbescherming. Voornoemd privacy statement is beschikbaar via http://www.urbexlaser.staging.tempurl.host

 

Artikel 9 – Slotbepalingen

 1. Urbex AdventureS is gerechtigd om de Algemene Voorwaarden eenzijdig te wijzigen. In dat geval zal Urbex AdventureS de klant tijdig op de hoogte stellen van de wijzigingen. Indien de klant een natuurlijk persoon is, die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, en de wijziging heeft tot gevolg dat aan de klant een prestatie wordt verschaft die wezenlijk van de oorspronkelijke prestatie afwijkt, heeft deze klant de bevoegdheid overeenkomst te ontbinden per de datum dat de gewijzigde algemene voorwaarden in werking treden.

 2. Op de Algemene Voorwaarden en op iedere overeenkomst die tussen de klant en Urbex AdventureS bestaat is Nederlands recht van toepassing.

 3. Alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst tussen Urbex AdventureS en de klant of enige overeenkomst die daarvan het gevolg mocht zijn, zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechter van de rechtbank West-Brabant-Zeeland, locatie Breda.

 

Opgesteld en geaccordeerd door de directie en in gebruik genomen 1 november 2022 te Breda. gepubliceerd via https://www.urbexadventures.com/algemene-voorwaarden op 17 november 2022.