DISCLAIMER

Disclaimer Urbex Laser

De website van Urbex Laser geeft een overzicht van de diensten die Urbex Laser aanbiedt en de door Urbex Laser gehanteerde werkwijz.. Hieronder treft u de (juridische) informatie die aan het gebruik van de website danwel de diensten van Urbex Laser verbonden is.

Urbex Laser streeft ernaar om door middel van deze website correcte en actuele informatie te verschaffen, maar kan er niet voor instaan dat die op het moment dat deze website geraadpleegd wordt nog steeds juist, volledig of actueel is. Zodoende aanvaardt Urbex Laser geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van handelen of nalaten op grond van de inhoud van deze website.

Algemene voorwaarden

Op elke vorm van onze dienstverlening zijn onze algemene voorwaarden van toepassing. U krijgt deze op verzoek per email toegezonden.

Websitereglement

Onderstaand reglement is van toepassing op het gebruik door de bezoeker van de website www.UrbexLaser.com. Het doel van deze website is om de gebruiker kennis te laten maken met Urbex Laser. Deze website stelt de bezoeker in staat om kennis te nemen van de activiteiten van Urbex Laser en van de organisatie zelf. De rechten met betrekking tot deze website, waaronder in ieder geval begrepen: beeldmateriaal, foto’s, plaatjes, broncode e.d., berusten uitsluitend bij Urbex Laser, voor zover die rechten niet aan derden toekomen. Het is de bezoeker van deze website verboden, op welke wijze, in welke vorm en voor welk doel dan ook, enig deel van deze website te kopiëren, te vermenigvuldigen of te bewerken. Het gebruik van de naam van Urbex Laser, het vermelden van Urbex Laser op enige site of het doorverwijzen (linken) van en naar www.UrbexLaser.com is zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de directie van Urbex Laser, niet toegestaan.

Urbex Laser streeft ernaar deze website volcontinu toegankelijk te houden voor iedereen. Urbex Laser kan niet instaan voor een volledige en correcte werking op alle tijdstippen en in alle omstandigheden. Urbex Laser heeft geen invloed op de computersystemen en telecomverbindingen waarmee de website wordt bezocht, zodat Urbex Laser geen enkele aansprakelijkheid aanvaardt voor de gevolgen in welke vorm of op welke wijze dan ook, van eventuele storingen. Deze website heeft uitsluitend een informatief karakter. De inhoud van deze website alsmede de informatie die door middel van deze website kan worden verkregen kunnen dan ook niet worden beschouwd als dienstverlening ten behoeve van de bezoeker of gebruiker.

De informatie op deze website heeft een algemeen karakter en is niet toegespitst op de concrete situatie van de bezoeker van de website, zodat Urbex Laser geen aansprakelijkheid aanvaardt voor de gevolgen van handelen of nalaten op grond van de hiervoor bedoelde informatie. Het verdient dan ook de aanbeveling om, in geval dat informatie op deze website aanleiding daartoe geeft, contact op te nemen met Urbex Laser.

Urbex Laser beschermt de privacy van haar gebruikers. De website van Urbex Laser kunt u volledig anoniem bezoeken. Er worden geen data bewust geregistreerd. Alleen als u via deze website contact zoekt met Urbex Laser zullen de door u vrijgegeven gegevens bekend worden gemaakt aan Urbex Laser. Urbex Laser spant zich naar alle redelijkheid in deze informatie vertrouwelijk te behandelen. Urbex Laser werkt conform de vigerende Europese en Nederlandse privacywetgeving (GDPR/AVG). Urbex Laser handelt daarnaast conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

Urbex Laser heeft geen invloed op het elektronisch dataverkeer dat plaatsvindt tussen verzendende en ontvangende apparatuur. Er bestaat een risico dat er gedurende deze uitwisseling een fout optreedt, daarom adviseren wij u indien u een bericht via deze website verstuurt, tevens dit bericht per post te zenden.

Urbex Laser streeft ernaar deze website zoveel als mogelijk vrij te houden van schadelijke elementen zoals bijvoorbeeld virussen etc. Urbex Laser aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen die het bezoeken van deze website heeft op uw computerapparatuur- of programmatuur. Bij het verstrekken van uw (persoonlijke) gegevens, bijvoorbeeld middels het sturen van uw CV, gaan wij ervan uit dat u zich op de hoogte heeft gesteld van de door Urbex Laser gehanteerde privacyregels en algemene voorwaarden. Tevens dient u zoveel als mogelijk zorg te dragen voor een virusvrije verzending, waarbij schade aan het systeem van Urbex Laser vermeden wordt. Wanneer aantoonbaar enige schade aan het systeem van Urbex Laser ontstaat als gevolg van virussen door of via u verzonden, dan behoudt Urbex Laser zich het recht voor om de schade en gevolgschade volledig bij u in rekening te brengen.

Indien u gebruik maakt van de op de site van Urbex Laser vermelde link naar een externe site of organisatie, is Urbex Laser op geen enkele manier verantwoordelijk voor de inhoud van die site of adres.

Gegevens Urbex Laser

Urbex Laser is onderdeel van NiDo B.V., deze heeft haar statutaire zetel te Breda staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder Handelsregisternummer 62524305. Is gevestigd aan het Hazepad 15-A10, 4825AV te Breda en hanteert dit adres tevens als postadres

 KVK Nummer:                 62524305
IBAN:                                NL42BUNQ2079268708
BIC / SWIFT :                    BUNQNL2A
E-Mail:                             info@nidoinc.com

Vertaal/ Tik en of Typefouten

Uiteraard besteden wij er veel zorg aan om alle informatie zo goed en zo up-to-date mogelijk te houden op de website. Eventuele tik- en typefouten, vergissingen of vertaalfouten kunnen echter niet altijd worden voorkomen. Urbex Laser is niet aansprakelijk voor en niet gebonden aan kennelijke fouten en vergissingen. Wij behouden ons het recht voor om de inhoud te wijzigen.

Informatie en aansprakelijkheid

Urbex Laser besteedt constante zorg en aandacht aan de samenstelling van haar website, desondanks is het mogelijk dat de Informatie typefouten bevat, onvolledig, onjuist en/of niet up-to-date is. Urbex Laser is niet aansprakelijk voor enigerlei schade, van welke aard ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met de Informatie. Urbex Laser kan er niet voor instaan dat de Informatie op de website geschikt is voor het doel waarvoor de informatie door u wordt geraadpleegd. Bezoekers van de website kunnen op geen enkele wijze rechten ontlenen aan de op de site aangeboden Informatie. De Informatie is uitsluitend bedoeld voor algemene informatiedoeleinden en is niet bedoeld als advies. Urbex Laser is voorts niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge van het gebruik (of onmogelijkheid te gebruiken) van de website, daaronder begrepen schade ten gevolge van virussen. Ook is Urbex Laser niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van het gebruik van elektronische middelen voor communicatie met deze website, daaronder begrepen – maar niet beperkt tot – schade ten gevolge van niet aflevering of vertraging bij de aflevering van elektronische berichten, onderschepping of manipulatie van elektronische berichten door derden of door programmatuur/apparatuur gebruikt voor elektronische communicatie en overbrenging van virussen. Bovenstaande uitsluiting van aansprakelijkheid geldt niet indien schade is geleden als gevolg van opzet of grove schuld van Urbex Laser.

Links met andere websites

Deze website bevat links naar externe internetpagina’s. Urbex Laser is niet aansprakelijk voor het gebruik of de inhoud van internetpagina’s waarnaar op deze website een link is opgenomen of van internetpagina’s waarop een link is opgenomen naar deze website. Onze Cookie en Privacy Policies zijn niet van toepassing op persoonsgegevens die van u op of via deze externe websites worden verzameld en verwerkt.

Eigendomsrechten

Bezoekers mogen de website en de Informatie raadplegen en daarvan kopieën maken voor eigen gebruik, bijvoorbeeld door deze te printen of op te slaan. Elk ander gebruik van de website of van de Informatie, bijvoorbeeld het opslaan of reproduceren van (een deel van) de website van de Loterij in een andere internetpagina of het aanbrengen van koppelingen, hyperlinks of deeplinks tussen de website van Urbex Laser en enige andere internetpagina, is niet toegestaan zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Urbex Laser. Tenzij anders aangegeven, berusten alle rechten, waaronder begrepen maar niet beperkt tot auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten, op de website en de Informatie bij Urbex Laser. 

Ongevraagd ingestuurde ideeën

In geval u ongevraagd ideeën en/of materialen, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot, teksten, beelden, geluiden, software of informatie (de “Materialen”) op deze website plaatst of deze toestuurt aan Urbex Laser via e-mail of anderszins, zal Urbex Laser gerechtigd zijn deze materialen te gebruiken, te kopiëren en/of commercieel te exploiteren, een en ander in de ruimste zin, zonder daarvoor een vergoeding verschuldigd te zijn en Urbex Laser zal niet gehouden zijn de betreffende Materialen geheim te houden. U vrijwaart hierbij Urbex Laser terzake van alle schade en kosten die Urbex Laser lijdt of maakt terzake van aanspraken van derden indien het gebruik en/of de exploitatie van de Materialen inbreuk maakt op (intellectuele) eigendomsrechten van derden of anderszins onrechtmatig is jegens een derde.

Nietigheid

Is of wordt deze Disclaimer gedeeltelijk ongeldig, dan blijft het overblijvende gedeelte gelden. Het ongeldige gedeelte wordt dan gelezen als voorwaarden die wel geldig zijn en waarvan de rechtsgevolgen, gelet op de inhoud en de strekking van deze Disclaimer, zoveel mogelijk overeenstemmen met die van het ongeldige gedeelte.

Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Deze Disclaimer is uitsluitend onderworpen aan Nederlands recht. Alle geschillen die in verband met deze Disclaimer ontstaan, geschillen over het bestaan en de geldigheid daarvan daaronder begrepen, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter van de rechtbank West-Brabant-Zeeland, locatie Breda